Działalność gospodarcza zawieszona

Dodano: 13 października 2008, 9:49 Autor:

Czy można zawiesić działalność gospodarczą, gdy istnieje taka potrzeba? Czy można zawiesić firmę i nie odprowadzać od niej żadnych składek?
(Fot. Digitouch)

(Fot. Digitouch)

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, który z ekonomicznych bądź osobistych przyczyn będzie chciał zawiesić działalność - może to zrobić bez negatywnych konsekwencji dla siebie i firmy. Możliwość taką daje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 20 września br.
Przedsiębiorca zatrudniający choćby jednego pracownika nie ma takiego prawa.
Dla wspólników spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem, że uczynią to wszyscy wspólnicy.

ZAPAMIĘTAJ!
Działalność zawieszamy minimum na miesiąc, a maksimum na 24 miesiące. Przed 31 marca 2009 roku.

Szczegółowe sposoby zawieszania działalności gospodarczej zależeć będą zarówno od tego, kiedy przedsiębiorca podejmie taką decyzję (przed czy po 31 marca 2009 roku).

Podczas zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie można osiągać bieżących przychodów z tego tytułu.

Co WOLNO ROBIĆ?
Podczas zawieszenia wykonywanej działalności można:
- wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
- przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia,
- zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
- uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem,
- być kontrolowanym na takich samych zasadach jak przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą.

Ubiegający się o zwolnienie przed 31 marca 2009 roku musi złożyć do ewidencji działalności gospodarczej informację o zawieszeniu podając:
- swoją nazwę i numer ewidencyjny PESEL, jeśli go ma,
- miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy,
- okres zawieszenia.

Ponadto musi złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Takie same dane powinna zawierać informacja o wznowieniu działalności.

FORMULARZE DO ZUS
Zawiadomienie ZUS o zawieszeniu działalności polega na złożeniu formularzy ZUS ZWUA - wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej, i ZUS ZWPA - płatnika, z kodem przyczyny wyrejestrowania 600.

Z kolei wznowienie wykonywania działalności wymaga przekazania druku ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika oraz ZUS ZUA - ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub ZUS ZZA - wyłącznie do zdrowotnego.

Prowadzący działalność gospodarcza musi również poinformować ZUS i urząd skarbowy o zawieszeniu biznesu. Każdy komu wygasł tytuł do ubezpieczeń, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń.

Ponadto ma on obowiązek przekazać informacje o zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania.

Po 31 marca 2009 roku
Od 31 marca 2009 roku zawieszenie działalności gospodarczej, a także jej wznowienie ma następować na pisemny wniosek zainteresowanego złożony właściwemu organowi ewidencyjnemu. W przypadku natomiast przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwemu sądowi rejestrowemu.

Informacje te organy ewidencyjne będą przekazywać w ciągu 7 dni drogą elektroniczną do urzędów skarbowych i do ZUS.

Bez składek społecznych
Zawieszając funkcjonowanie firmy na pewien czas, nie mamy obowiązku odprowadzania od niej składek społecznych i na zdrowie. Nie podlegamy wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z działalności. Możemy natomiast opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez składki chorobowej i wypadkowej).

i ubezpieczenia chorobowego
Przedsiębiorca, który zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, nie będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Będzie to miało wpływ na prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia.

Jak wiadomo, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego podlegania temu ubezpieczeniu. Jeżeli zatem zawieszenie działalności nastąpi na trzy miesiące i po tym okresie działalność będzie wznowiona, to jeśli przedsiębiorca zachoruje przed upływem sześciu miesięcy ubezpieczenia, nie otrzyma zasiłku. Okres poprzedniego ubezpieczenia nie będzie uwzględniony. Do okresów ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym.

Dobrowolne ubezpieczenie
Osoba, która przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, musi pamiętać o terminowym opłacaniu za siebie składek na te ubezpieczenia do dziesiątego dnia następnego miesiąca. W sytuacji, gdy opłaci składki po terminie lub w niepełnej wysokości, zostanie wyłączona z ubezpieczeń od pierwszego dnia miesiąca, za który składki nie zostały opłacone.

Zdrowotne
Podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłacamy także składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE!
Podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
Wobec tego po upływie tych 30 dni nie będziemy już objęci ochroną zdrowotną. W takiej sytuacji mąż powinien zgłosić żonę, która zawiesi działalność gospodarczą, do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Oczywiście pod warunkiem, że mąż ma jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, pobiera emeryturę lub rentę. W takiej sytuacji żona posiada prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA
Jan K. od 21 września do 12 grudnia 2008 roku zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej. Okres zawieszenia będzie liczony przez ZUS od 1 października do 31 grudnia 2008 roku. Żona Jana K. jest zatrudniona na umowę o pracę. Powinna ona w czasie zawieszenia działalności zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Gdy nie jest to możliwe, ponieważ prowadzący działalność gospodarczą jest osobą samotną lub współmałżonek nie ma swojego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia i opłacanie za siebie składki na zdrowie.

URLOP WYCHOWAWCZY
Czy podczas zawieszenia działalności gospodarczej wolno przejść na urlop wychowawczy? Urlop wychowawczy nie przysługuje przedsiębiorcy, gdyż jest to uprawnienie pracownicze. Od 20 września wolno mu jednak w każdej chwili zawiesić działalność i nie ma przy tym znaczenia powód, dla którego to robi. Jeżeli kobieta - przedsiębiorca zamierza osobiście wychowywać dziecko, może zawiesić działalność na ten okres, np. na pół roku. Fakt ten trzeba zgłosić w gminie, ZUS i urzędzie skarbowym.

Podczas zawieszenia taka osoba nie może prowadzić działalności. Może jednak podjąć pracę, np. na umowę zlecenia.

W razie choroby
Przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Nie nabędzie więc prawa do zasiłku osoba prowadząca działalność gospodarczą, która wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zgłosiła już po powstaniu niezdolności.

Przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Okres ten wynosi 180 dni.

Do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego zarówno obowiązkowego jak i dobrowolnego. Pod warunkiem jednak, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Wolne na opiekę
Samozatrudnieni mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Zostało im ono przyznane od 16 marca 2007 roku na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2007 roku. Zasiłek opiekuńczy przysługiwał im jednak tylko w ograniczonym zakresie, a więc wyłącznie z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem oraz chorym członkiem rodziny. Nie przysługiwał im natomiast zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8.

Od 14 czerwca br. przedsiębiorcom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, zasiłek opiekuńczy przysługuje na takich samych zasadach jak pracownikom.

Świadczenie to przysługuje z tytułu sprawowania opieki nad:
- zdrowym dzieckiem do 8 lat,
- chorym dzieckiem do lat 14,
- innym chorym członkiem rodziny.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 59 848 81 36

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy tematyczne

Serwisy społecznościowe

gp24 jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gp24.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.