1. Głos Pomorza
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza II przetarg ustny...
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowości Kobylec, stanowiących własność Gminy Wągrowiec.

Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych

położonych w miejscowości Kobylec, stanowiących własność Gminy Wągrowiec.

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2017 r. o godzinie 0800 w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 305.

1.Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 08 marca 2017 r. (liczy się data wpływu na konto) na rachunek

Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 prowadzony przez PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – Kobylec działka nr ………”

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

1) w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa,

2) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości wpis do CEIDG,

3) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. Minimalne postąpienie wynosi 1 % wartości nieruchomości.

Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4. Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Kobylec, Bartodzieje, Nowe, Kamienica, Toniszewo, Kopaszyn, 3) ogłoszenie w BIP www.bip.gminawagrowiec.pl,

4) ogłoszenie w prasie lokalnej.

5. Inne informacje. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 września 2016 r. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %

Wylicytowaną cenę wraz z podatkiem VAT, należy uiścić najpóźniej przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości. Przetarg może zostać odwołany w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.

Wójt Gminy Wągrowiec

/-/ inż. Przemysław Majchrzak